Giải câu 2 trang 75 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 75 sách VNEN 8 tập 2

So sánh các trường hợp đồng dạng của tam giác với các trường hợp bằng nhau của tam giác (nêu lên những điểm giống nhau và khác nhau).

Bài làm:

* Trường hợp 1:

- Giống nhau: xét 3 cạnh của hai tam giác

- Khác nhau: + Đồng dạng: 3 cạnh tương ứng tỉ lệ

+ Bằng nhau: 3 cạnh tương ứng bằng nhau

* Trường hợp 2:

- Giống nhau: xét 2 cạnh một góc

- Khác nhau: + Đồng dạng: 2 cạnh tương ứng tỉ lệ

+ Bằng nhau: 2 cạnh tương ứng và một góc kề với hai cạnh bằng nhau

* Trường hợp 3:

- Giống nhau: xét 2 góc bằng nhau

- Khác nhau: + Đồng dạng: 2 góc tương ứng bằng nhau, không cần có điều kiện cạnh

+ Bằng nhau: 1 cạnh và hai góc kề tương ứng bằng nhau

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021