Giải câu 20 bài: Luyện tập 1 sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 115

  • 1 Đánh giá

Câu 20: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho góc xOy (hình 73). Vẽ cung tròn tâm O cung này cắt Ox, Oy theo thứ tự ở A, B (1) vẽ các cung tròn tâm A và tâm B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại điểm C nằm trong góc xOy (2), (3) Nối O với C. (4) Chứng minh rằng OC là tia phân giác của góc xOy.

Chú ý: Bài toán trên cho ta cách dùng thước và compa để vẽ tia phân giác của mỗi góc.

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) - SGK hình học 7 trang 112 tập 1

Bài làm:

Xét ∆OBC và ∆OAC có:

OB = OA (cùng bằng bán kính của đường tròn tâm O)

BC = AC (giả thiết)

OC: cạnh chung

=> ∆OBC = ∆OAC(c.c.c)

=> là hai góc tương ứng

Vậy OC là tia phân giác xOy (đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021