Giải câu 26 bài: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 trang 113

  • 1 Đánh giá

Câu 26: Trang 113 - sgk Toán 6 tập 1

Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Hỏi:

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?

Bài làm:

Hình vẽ như sau:

TH 1: điểm M nằm giữa 2 điểm A và B.

Hướng dẫn giải câu 26 Luyện tập Tia

TH 2: điểm M không nằm giữa 2 điểm A và B.

Hướng dẫn giải câu 26 Luyện tập Tia

a) Cả hai trường hợp thì điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A.

b)

  • TH 1: điểm M nằm giữa 2 điểm A và B.
  • TH 2: điểm B nằm giữa 2 điểm A và M.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021