Giải câu 28 bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau sgk Toán hình 9 tập 1 Trang 116

  • 1 Đánh giá

Câu 28: Trang 116 - sgk Toán 9 tập 1

Cho góc xAy khác góc bẹt. Tâm của các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy nằm trên đường nào ?

Bài làm:

Gọi O là tâm của một đường tròn bất kì tiếp xúc với hai cạnh góc xAy.

Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau ta có:

=> AO là tia phân giác của góc xAy.

Vậy tâm O các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy nằm trên tia phân giác của góc(xAy) .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021