Giải câu 38 bài: Ôn tập chương I sgk Toán hình 9 tập 1 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 38: Trang 94 - sgk toán 9 tập 1

Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như trong hình 48. Tính khoảng cách giữa chúng (làm tròn đến mét) .

Bài làm:

Khoảng cách giữa hai chiếc thuyền là AB .

Ta có :

Xét vuông tại I , có :

Xét vuông tại I , có :

=> AB = IB - IA 814,9 - 452,9 362 (m )

Vậy Khoảng cách giữa hai chiếc thuyền xấp xỉ 362m .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021