Giải câu 34 bài: Ôn tập chương I sgk Toán hình 9 tập 1 Trang 93

  • 1 Đánh giá

Câu 34: Trang 93 - sgk toán 9 tập 1

a. Trong hình 44, hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng ?

A.

B.

C.

D.

b. Trong hình 45, hệ thức nào trong các hệ thức sau không đúng ?

A.

B.

C.

D.

Bài làm:

Ta có :

a.

=> Đáp án C đúng .

b. ( vô lý )

=> Chọn đáp án C .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021