Giải bài 5: Bảng căn bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 20 23

  • 1 Đánh giá

Dưới đây là bảng căn bậc hai , một công cụ tiện ích để khai phương khi không có máy tính.Hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh !

A. Tổng hợp lý thuyết

I. Bảng căn bậc hai

  • Bảng được chia thành các hàng và cột.
  • Căn bậc hai của các số được viết bởi không quá ba chữ số từ 1,00 đến 99,9 và được ghi sẵn trong bảng ở cột từ cột 0 đén cột 9 .
  • Tiếp đó là 9 cột hiệu chính dùng để giệu chính chữ số cuối của căn bậc hai của các số được viết bởi bốn chữ số từ 1,000 đến 99,99 .

II. Cách dùng bảng

  • Khi dời dấu phẩy trong số N đi 2,4,6,... chữ số thì phải dời dấu phẩy theo cùng chiều trong số đi 1,2,3,... chữ số .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 38: Trang 23 - sgk toán 9 tập 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả :

5,4; 7,2; 9,5; 31; 68

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 39: Trang 23 - sgk toán 9 tập 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả :

115; 232; 571; 9691

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 40: Trang 23 - sgk toán 9 tập 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả :

0,71; 0,03; 0,216; 0,811; 0,0012; 0,000315

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 41: Trang 23 - sgk toán 9 tập 1

Biết . Hãy tính :

; $\sqrt{91190}$; $\sqrt{0,09119}$; $\sqrt{0,0009119}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 42: Trang 23 - sgk toán 9 tập 1

Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiêm mỗi phương trình sau :

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021