Giải câu 41 bài 5: Bảng căn bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 23

  • 1 Đánh giá

Câu 41: Trang 23 - sgk toán 9 tập 1

Biết . Hãy tính :

; $\sqrt{91190}$; $\sqrt{0,09119}$; $\sqrt{0,0009119}$

Bài làm:

Ta có:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021