Giải bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số sgk Toán 9 tập 1 Trang 42 46

  • 1 Đánh giá

Bài học khái quát lại những nội dung về hàm số. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 9 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

Cho hàm số xác định với mọi giá trị của x thuộc R.

  • Nếu mà $f(x_{1}) hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên R.
  • Nếu mà $f(x_{1})>f(x_{2})$ => hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên R.
  • Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì hàm số y được gọi là hàm hằng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 44 - sgk toán 9 tập 1

a) Cho hàm số

Tính: f(-2); f(-1); f(0); f(1/2); f(1); f(2); f(3)

b) Cho hàm số

Tính: g(-2); g(-1); g(0); g(1/2); g(1); g(2); g(3)

c) Có nhận xét gì về giá trị của hai hàm số đã cho ở trên khi biến x lấy cùng một giá trị?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 45 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số

a) Tính các giá trị tương ứng của y theo các giá trị của x rồi điền vào bảng sau:

Hướng dẫn giải câu 2 bài Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

b) Hàm số đã cho là hàm số đồng biến hay nghịch biến? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 45 - sgk toán 9 tập 1

Cho hai hàm số và $y = -2x$

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số đã cho.

b) Trong hai hàm số đã cho, hàm số nào đồng biến ? Hàm số nào nghịch biến ? Vì sao ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 45 - sgk toán 9 tập 1

Hướng dẫn giải câu 1 Luyện tập Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Đồ thị hàm số được vẽ bằng compa và thước thẳng ở hình 4.

Hãy tìm hiểu và trình bày lại các bước thực hiện vẽ đồ thị đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 45 - sgk toán 9 tập 1

Hướng dẫn giải câu 5 Luyện tập Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

a) Vẽ đồ thị hàm số và $y =2x$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy (h.5).

b) Đường thẳng song song với trục Ox và cắt trục Oy tại điểm có tung độ lần lượt cắt các đường thẳng $y = 2x, y = x$ tại hai điểm A và B.

Tìm tọa độ của các điểm A, B và tính chu vi, diện tích của tam giác OAB theo đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 45 - sgk toán 9 tập 1

Cho các hàm số và $y = 0,5x + 2$

a) Tính giá trị y tương ứng với mỗi hàm số theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:

Hướng dẫn giải câu 6 Luyện tập Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

b) Có nhận xét gì về các giá trị tương ứng của hai hàm số đó khi biến x lấy cùng một giá trị?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 46 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số . Cho x hai giá trị bất kì $x_{1}, x_{2}$ sao cho $x_{1}< x_{2}$.

Hãy chứng minh rồi rút ra kết luận hàm số đã cho đồng biến trên R.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021