Giải câu 26 bài: Luyện tập sgk Toán lớp 9 tập 1 Trang 55

  • 1 Đánh giá

Câu 26: Trang 55 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất (1). Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng tại điểm có hoành độ bằng 2.

b) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng tại điểm có tung độ bằng 5.

Bài làm:

Hàm số là hàm số bậc nhất => $a ≠ 0$.

a) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = 2x – 1$ tại điểm có hoành độ bằng 2

=> Thay x = 2 vào phương trình hoành độ giao điểm ta có:

<=> .

Kết hợp với điều kiện => là giá trị cần tìm.

b) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = -3x + 2$ tại điểm A có tung độ bằng 5

=> đường thẳng đi qua điểm có tung độ bằng 5.

Thay tung độ vào phương trình đường thẳng ta được hoành độ của giao điểm A:

<=> .

=> .

Mặt khác: Đường thẳng cũng đi qua điểm A(-1; 5) .

<=>

=> .

Kết hợp với điều kiện => là giá trị cần tìm.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021