Giải câu 23 bài: Luyện tập sgk Toán lớp 9 tập 1 Trang 55

  • 1 Đánh giá

Câu 23: Trang 55 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số . Hãy xác định hệ số b trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .

b) Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm .

Bài làm:

a) Đồ thị của hàm số y = 2x + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

<=>

<=>

Vậy .

b) Đồ thị hàm số đi qua điểm (1; 5), do đó ta có:

Vậy .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021