Giải câu 26 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 16

  • 1 Đánh giá

Câu 26: Trang 16 - sgk toán 9 tập 1

a. So sánh và $\sqrt{25}+\sqrt{9}$ .

b. Với a > 0 , b > 0 , chứng minh .

Bài làm:

Ta có :

a.

Vậy

b.

<=> ( luôn đúng )

Vậy ( đpcm )

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021