Giải câu 55 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 55: Trang 30 - sgk toán 9 tập 1

Phân tích thành nhân tử (với a, b, x, y là các số không âm)

a.

b.

Bài làm:

Ta có :

a.

=

=

Vậy = $(\sqrt{a}+1)(b\sqrt{a}+1)$

b.

=

=

=

Vậy = $\left ( \sqrt{x}+\sqrt{y} \right )\left ( x-y \right )$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021