Giải bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b sgk Toán lớp 9 tập 1 Trang 49 52

  • 1 Đánh giá

Bài học giới thiệu nội dung về: Đồ thị của hàm số y = ax + b. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 9 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Tổng quát đồ thị hàm số

Đồ thị hàm số là một đường thẳng:

  • Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .
  • Song song với đường thẳng nếu $b \neq 0$.
  • Trùng với đường thẳng nếu $b = 0$.

II. Cách vẽ đồ thị hàm số

TH1: Khi

  • Hàm số

=> Đồ thị là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0;0) và điểm A(1;a).

TH2: Khi

Ta cần xác định hai điểm phân biệt bất kì thuộc đồ thị.

  • Bước 1: Cho . Ta được điểm $P(0;b) \in Oy$.

Cho . Ta được $Q(-\frac{b}{a};0)\in 0x$.

  • Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P và Q, ta được đồ thị của hàm số .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 15: Trang 51 - sgk toán 9 tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số ; $y = 2x + 5$; y=-$\frac{2}{3}x$ và y=-$\frac{2}{3}x$+$5$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC (O là gốc tọa độ). Tứ giác OABC có phải là hình bình hành không ? Vì sao ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 16: Trang 51 - sgk toán 9 tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số và $y = 2x + 2$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Gọi A là giao điểm của hai đồ thị nói trên, tìm tọa độ điểm A.

c) Vẽ qua điểm một đường thẳng song song với trục Ox, cắt đường thẳng $y = x$ tại điểm C.

Tìm tọa độ điểm C rồi tính diện tích tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 17: Trang 51 - sgk toán 9 tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số và $y = -x +3$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Hai đường thẳng và $y = -x + 3$ cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thứ tự A và B. Tìm tọa độ các điểm A, B, C.

c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 18: Trang 52 - sgk toán 9 tập 1

a) Biết rằng với thì hàm số$ y = 3x + b$ có giá trị là 11. Tìm b. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị B vừa tìm được.

b) Biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(-1; 3). Tìm a. Vẽ đồ thị hàm số với giá trị a tìm được.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 19: Trang 52 - sgk toán 9 tập 1

Hướng dẫn giải câu 19 Luyện tập Đồ thị của hàm số y = ax + b

Đồ thị của hàm số được vẽ bằng compa và thước thẳng (h.8).

Hãy thực hiện cách vẽ đó rồi nêu lại cách thực hiện.

Áp dụng: Vẽ đồ thị của hàm số bằng compa và thước thẳng.

Hướng dẫn: Tìm điểm trên trục tung có tung độ bằng .

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm đại số 9 bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b


  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021