Giải câu 17 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 17: Trang 77 - sgk toán 9 tập 1

Tìm giá trị của x trong hình 23 :

Bài làm:

Chú ý : Đặt tên các cạnh như hình vẽ :

Xét vuông tại H , có $\widehat{B}=45^{\circ}$ .

=> vuông cân .

=> AH = BH = 20 .

Xét vuông tại H , ta có : $AC^{2}=AH^{2}+HC^{2}$

=>

=>

Vậy x = 29 .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021