Giải câu 22 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 84

  • 1 Đánh giá

Câu 22: Trang 84 - sgk toán 9 tập 1

So sánh :

a. và $\sin 70^{\circ}$

b. và $\cos 63^{\circ}15{}'$

c. và $\tan 45^{\circ}$

d. và $\cot 37^{\circ}40{}'$

Bài làm:

Lưu ý :

  • Góc tăng => sin và tang tăng .
  • Góc tăng => cos và cotg giảm .

Ta có:

a.

=> < $\sin 70^{\circ}$ .

b.

=> > $\cos 63^{\circ}15{}'$ .

c.

=> > $\tan 45^{\circ}$ .

d.

=> > $\cot 37^{\circ}40{}'$

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021