Giải câu 73 bài: Ôn tập chương I sgk Toán 9 tập 1 Trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 73: Trang 40 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau :

a. tại a = - 9

b. tại m = 1,5

c. tại $a=\sqrt{2}$

d. tại $x=-\sqrt{3}$

Bài làm:

Ta có :

a.

=

=

Tại a = -9 , ta được :

=

Vậy = - 6

b.

=

=

=

Tại m = 1,5 < 2 , ta được :

=

Vậy = - 3,5

c. tại $a=\sqrt{2}$

=

=

=

Tại , ta được :

=

Vậy

d. tại $x=-\sqrt{3}$

=

=

=

Tại , ta được :

=

Vậy

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021