Giải bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo) sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 119 123

  • 1 Đánh giá

Bài học với các lý thuyết vô cùng thú vị liên quan tới đường tròn cùng với những bài toán thực tiễn kích thích trí tưởng tượng và sức sáng tạo phong phú .KhoaHoc hi vong sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh thân yêu !

A. Tổng quan lý thuyết

I. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính

II. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn

ĐỊNH NGHĨA

  • Tiếp tuyến chung của hai đường tròn là đường thẳng tiếp xúc với cả hai đường tròn đó .

1. Tiếp tuyến chung ngoài

  • Tiếp tuyến chung ngoài không cắt đoạn nối tâm .
  • d1, d2 là các tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn (O) và (O').

2. Tiếp tuyến chung trong

  • Tiếp tuyến chung trong cắt đoạn nối tâm .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 35: Trang 122 - sgk toán 9 tập 1

Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O;R) và (O';r) có OO'=d, R>r.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 36: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA.

a. Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.

b. Dây AD của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C. Chứng minh rằng AC=CD.=> Xem hướng dẫn giải

Câu 37: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

Cho hai đường tròn đồng tâm O. Dây AB của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C và D.

Chứng minh rằng AC = BD.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 38: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

Điền các từ thích hợp vào chỗ trống (...) :

a. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc ngoài với đường tròn (O;3cm) nằm trên ...

b. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc trong với đường tròn (O;3cm) nằm trên ...
=> Xem hướng dẫn giải

Câu 39: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC, . Tiếp tuyến chung trong tại A cắt tiếp tuyến chung ngoài BC ở I.

a. Chứng minh rằng : .

b. Tính số đo góc OIO'.

c. Tính độ dài BC, biết OA=9cm, O'A=4cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 40: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

Đố. Trên các hình 99a, 99b, 99c, các bánh xe tròn có răng cưa được khớp với nhau. Trên hình nào hệ thống bánh răng chuyển động được? Trên hình nào hệ thống bánh răng không chuyển động được ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021