Giải câu 38 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 123

  • 1 Đánh giá

Câu 38: Trang 123 - sgk toán 9 tập 1

Điền các từ thích hợp vào chỗ trống (...) :

a. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc ngoài với đường tròn (O;3cm) nằm trên ...

b. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc trong với đường tròn (O;3cm) nằm trên ...
Bài làm:

Ta có :

a. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc ngoài với đường tròn (O; 3cm) nằm trên đường tròn (O; 4cm).

Vì : Hai đường tròn tiếp xúc ngoài => d = R + r = 3 + 1 = 4 (cm).

b. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc trong với đường tròn (O; 3cm) năm trên đường tròn (O; 2cm).

Vì : Hai đường tròn tiếp xúc trong => d = R - r = 3 - 1 = 2 (cm).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021