Giải câu 8 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 70

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 70 - sgk toán 9 tập 1

Tìm x và y trong mỗi hình sau :

Bài làm:

Chú ý : Đặt tên các cạnh như hình vẽ :

Hình 10 :

Áp dụng hệ thức , ta có :

<=>

Vậy x = AH = 6 .

Hình 11 :

Áp dụng hệ thức :

<=>

=> BH = CH = x = 2

=> BC = BH + CH = 2 + 2 = 4

Ta có :

Mà : AB = AC = y

=>

Vậy x= 2 ; .

Hình 12 :

Áp dụng hệ thức :

<=>

=> BC = BH + CH = 16 + 9 = 25

Ta có :

<=>

Vậy x = 9 ; y = 15 .

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021