Giải câu 65 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 65: Trang 33 - sgk Toán 9 tập 1

Rút gọn rồi so sánh giá trị của M với 1, biết :

với a > 0 và $a\neq 1$ .

Bài làm:

Ta có :

So sánh M với 1 :

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021