Giải câu 11 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 11

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 11 - sgk toán 9 tập 1

Tính :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta có :

a.

b.

c.

d.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021