Giải câu 2 bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số sgk Toán 9 tập 1 Trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 45 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số

a) Tính các giá trị tương ứng của y theo các giá trị của x rồi điền vào bảng sau:

Hướng dẫn giải câu 2 bài Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

b) Hàm số đã cho là hàm số đồng biến hay nghịch biến? Vì sao?

Bài làm:

Thay các giá trị vào hàm số, ta được kết quả như sau:

Hướng dẫn giải câu 2 bài Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

=> Hàm số đã cho là hàm số nghịch biến trên R vì khi giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) lại giảm đi.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021