Giải câu 1 bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số sgk Toán 9 tập 1 Trang 44

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 44 - sgk toán 9 tập 1

a) Cho hàm số

Tính: f(-2); f(-1); f(0); f(1/2); f(1); f(2); f(3)

b) Cho hàm số

Tính: g(-2); g(-1); g(0); g(1/2); g(1); g(2); g(3)

c) Có nhận xét gì về giá trị của hai hàm số đã cho ở trên khi biến x lấy cùng một giá trị?

Bài làm:

a) Ta có:

b)

c) Khi x lấy cùng một giá trị thì giá trị của g(x) lớn hơn giá trị của f(x) là 3 đơn vị.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021