Giải câu 63 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 63: Trang 33 - sgk Toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau :

a. với a > 0 , b > 0

b. với m > 0 và $x\neq 1$

Bài làm:

Ta có :

a. với a > 0 , b > 0

=

=

Vậy

b. với m > 0 và $x\neq 1$

=

=

=

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021