Giải bài: Ôn tập chương I - căn bậc hai, căn bậc ba

  • 1 Đánh giá

Chương I với nội dung các bài học về Căn bậc hai , Căn bậc ba và những biến đổi liên quan. Với bài học ôn tập chương này, KhoaHoc hi vong sẽ giúp các bạn ôn tập lại tất cả kiến thức có trong chương nhằm áp dụng tốt vào các bài tập.

A. Tổng quan kiến thức

Các công thức biến đổi căn thức

  • ( với $A\geq 0,B\geq 0$ )
  • ( với $A\geq 0,B> 0$ )
  • ( với $B\geq 0$ )
  • ( với $AB\geq 0,B\neq 0$ )
  • ( với B > 0 )
  • ( với $A\geq 0,A\neq B^{2}$ )
  • ( với $A,B\geq 0,A\neq B$ )

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 70: Trang 40 - sgk toán 9 tập 1

Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp :

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 71: Trang 40 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau :

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 72: Trang 40 - sgk toán 9 tập 1

Phân tích thành nhân tử ( với các số x, y, a, b không âm và a ≥ b )

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 73: Trang 40 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau :

a. tại a = - 9

b. tại m = 1,5

c. tại $a=\sqrt{2}$

d. tại $x=-\sqrt{3}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 74: Trang 40 - sgk toán 9 tập 1

Tìm x , biết :

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 75: Trang 40 - sgk toán 9 tập 1

Chứng minh các đẳng thức sau :

a.

b.

c. ( với a , b >0 và $a\neq b$ )

d. ( với $a\geq 0,a\neq 1$ )

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 76: Trang 41 - sgk toán 9 tập 1

Cho biểu thức : ( với a > b > 0 )

a. Rút gọn Q .

b. Xác định giá trị của Q khi a = 3b .

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm đại số 9 bài: Ôn tập chương I


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021