Giải bài 2: Hàm số bậc nhất sgk Toán 9 tập 1 Trang 46 48

  • 1 Đánh giá

Bài học giới thiệu nội dung về: Hàm số bậc nhất. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 9 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Định nghĩa

  • Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức:

Chú ý:

  • Khi => hàm số có dạng: $y=ax$.

II. Tính chất

  • Hàm số đồng biến trên R <=>
  • Hàm số nghịch biến trên R <=>

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 8: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

Hãy xác định các các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất này đồng biến hay nghịch biến?

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất . Tìm các giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến.

b) Nghịch biến.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của nó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm).

Hãy lập công thức tính y theo x.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất . Tìm hệ số a, biết rằng khi $x = 1$ thì $y = 2,5$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất?

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 14: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Hàm số bậc nhất .

a) Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì sao?

b) Tính giá trị của y khi .

c) Tính giá trị của x khi .

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm đại số 9 bài 2: Hàm số bậc nhất


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021