Giải câu 13 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 13: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất?

a)

b)

Bài làm:

a)

<=>

Để hàm số đã cho là hàm bậc nhất <=>

<=>

b)

Để hàm số đã cho là hàm bậc nhất <=>

<=>

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021