Giải câu 25 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 16

  • 1 Đánh giá

Câu 25: Trang 16 - sgk toán 9 tập 1

Tìm x , biết :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta có :

a.

<=>

<=>

<=>

Vậy .

b.

<=>

<=>

Vậy .

c.

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy .

d.

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021