Trắc nghiệm đại số 9 bài 2: Hàm số bậc nhất

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Hàm số bậc nhất sgk Toán 9 tập 1 Trang 46 48 Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đồ thị hàm số là:

 • A.Tập hợp tất cả các điểm có tọa độ , với x chạy trên tất cả các giá trị của tập X
 • B.Tập hợp tất cả các điểm có tọa độ , với y chạy trên tất cả các giá trị của tập Y
 • C.Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng trên mặt phẳng tọa độ, với x là số tùy ý.
 • D.Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng trên mặt phẳng tọa độ, với y là một số thuộc Y
 • E.Tập hợp tất cả các điểm có tọa độ , với x là số sao cho phương trình $y=f(x)$ có nghiệm

Câu 2: Cho hàm số , cho bởi $f(x)=5x$. tìm x để $f(x)=1$.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E. Cả 4 câu trêu đều sai.

Câu 3: Tìm phát biểu sai:

 • A. là hàm số đồng biến khi: với mọi $x_{1},x_{2}$ thuộc miền xác định , nếu $x_{1}
 • B. là hàm số nghịch biến khi: với mọi $x_{1},x_{2}$ thuộc miền xác định , nếu $x_{1}y_{2}$
 • C.Nếu là hàm số đồng biến thì với mọi $x_{1},x_{2}$ thuộc miền xác định ,ta có $y_{1}
 • D.Nếu với mọi thuộc miền xác định ,ta có $x_{1}y_{2}$, thì hàm số đã cho là hàm số nghịch biến .
 • E.Trong các phát biểu trên, chỉ có 3 phát biểu đúng.

Câu 4: Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức.

 • A., trong đó, a,b là các số thực và $a \neq 0$.
 • B., trong đó, a là số thực tùy ý.
 • C., trong đó, a,b là các số thực dương
 • D., trong đó, a,b là các số thực âm
 • E., trong đó, a,b là các số thực và $a \neq 0$

Câu 5: Tập xác định của hàm số là:

 • A.Tập hợp các số thực x mà
 • B.Tập hợp các số dương x mà
 • C.Tập hợp các số thực x mà
 • D.Tập hợp tất cả các số thực
 • E.Tập hợp các số thực x mà

Câu 6: TÌm một hoạc nhiều giá trị của tham số m để các hàm số sau đây là hàm bậc nhất:

A.

B.

Hãy chọn câu trả lời sai:

 • A.a)m=-5; b)m=7
 • B.a)m=-14; b)m=17
 • C.a)m=-6; b)m=27
 • D.a)m=-8; b)m=47
 • E.a)m=-5; b)m=1

Câu 7: Câu nào sau đây đúng:

 • A.Hàm số $y=f(x)=a^{2}x+b đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a < 0
 • B.Hàm số $y=f(x)=a^{2}x+b đồng biến khi b > 0 và nghịch biến khi b < 0
 • C.Với mọi b, hàm số nghịc biến khi $a \neq 0$
 • D.Hàm số đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi b < 0
 • E.Hàm số là hàm bậc hai.

Câu 8: Cho hàm số . Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên R? Nghịch biến trên R?

 • A. Với thì hàm số đồng biến trên R; $m < 2$ thì hàm số nghịch biến trên R.
 • B. Với thì hàm số đồng biến trên R; m=2 thì hàm số nghịch biến trên R
 • C. Với m = 2 thì hàm số đồng biến trên R; m < 2 thì hàm số nghịch biến trên R
 • D. Với thì hàm số đồng biến trên R; m > 2 thì hàm số nghịch biến trên R
 • C. Tất cả các câu trên đầu sai

Câu 9: hàm số nào dưới đây không là hàm số bậc nhất:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Xét các hàm số sau:

 • A. Chỉ 1.
 • B. Chỉ 2
 • C. Chỉ 3
 • D. Chỉ 1 và 2
 • E. Chỉ 2 và 3

Câu 11: Cho hàm số bậc nhất . Hàm số có các hệ số là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Hàm số có giá trị tại $x=-1$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Câu nào sau đây đúng:

 • A.y=3x-2 là hàm số nghịch biến
 • B.y=2-3x là hàm số đồng biến
 • C.y=-2x+3 là hàm số đồng biến
 • D.y=2x-3 là hàm số đồng biến

Câu 14: Nếu , thì $f(x+1)-f(x)$ bằng:

 • A. -4
 • B. -2
 • C. 2
 • D. 4

Câu 15: Cho hàm số bậc nhất

Biết , vậy f(5)=

 • A.2
 • B.0
 • C.32
 • D. Một đáp số khác
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Hàm số bậc nhất sgk Toán 9 tập 1 Trang 46 48


 • 47 lượt xem