Trắc nghiệm đại số 9 bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án.Trắc nghiệm đại số 9 bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Giá trị của biểu thức bằng:

 • A.2
 • B.1
 • C.
 • D.Một số khác

Câu 2: Giá trị lớn nhất của biểu thức là:

 • A.1
 • B.2
 • C.4
 • D.Một số khác

Câu 3: Giá trị của biểu thức bằng:

 • A.1
 • B.
 • C.
 • D.Một đáp số khác.

Câu 4: Phương trình

 • A.Vô nghiệm
 • B.Vô số nghiệm
 • C.Có 1 nghiệm âm
 • D.Có 1 nghiệm dương

Câu 5: Giá trị của biểu thức bằng:

 • A.1
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Kết quả của biểu thức rút gọn ?

 • A. .
 • B. 0.
 • C. .
 • D. .

Câu 7: Kết quả so sánh nào sau đây đúng ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Rút gọn biểu thức với $a > 0$ ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Rút gọn biểu thức:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Cho biểu thức:

Tìm giá trị của a để ?

 • A. a = 5
 • B. a = 3
 • C. a = 36
 • D. a = 25

Câu 11: Cho Tính giá trị của biểu thức $A=\sqrt{16-2x+x^{2}}+\sqrt{9-2x+x^{2}}$

 • A. A = 6
 • B. A = 3
 • C. A = 5
 • D. A = 7

Câu 12: Cho biểu thức biết x + y = 8. Giá trị lớn nhất của biểu thức là ?

 • A. 1
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là ?

 • A. 3
 • B. 1
 • C.
 • D.

Câu 14: Biểu thức có nghĩa với giá trị của x là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Biết rằng . Tích a.b bằng:

 • A.7
 • B.10
 • C.6
 • D.5
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 24 27


 • 14 lượt xem