Trắc nghiệm đại số 9 bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho điểm A(1;-2) và đường thẳng (d) có phương trình . Phương trình của đường thẳng (k) đi qua A và song song với (d) là

 • A.y=-4x-6
 • B.y=2x-6
 • C.y=4x-6
 • D.y=4x-12
 • E.y=4x-5

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=(m+1)x+2. Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua A(1;4).

 • A. m=0
 • B. m=1
 • C. m=-1
 • D. m=3
 • E. m>5

Câu 3: Đường thẳng song song với đường thẳng y=2-3x và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 thì có phương trình:

 • A.y=-2x+1
 • B.y=-3x+5
 • C.y=-3x+1
 • D.y=-4x+1
 • E.y=-3x+6

Câu 4: Phương trình đường thẳng đi qua M(2;3) và song song với đường thẳng y=2x+3 là:

 • A. y=-2x+1
 • B.y=-x+2
 • C.y=-2x+6
 • D.y=2x+1
 • E. y=2x-1

Câu 5: Phương trình đường thẳng đi qua M(2;3) và N(6;5) là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 6: Phương trình đường thẳng đi qua giao điểm hai đường thẳng y=2x+1, y=3x-4 và song song với đường thẳng là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 7: Cho phương trình:

 • A.Khi và $n=\pm 3$ thì phương trình đã cho là phương trình của đường thẳng song song trục Ox
 • B.Khi và $n=\pm 3$ thì phương trình đã cho là phương trình của đường thẳng song song trục Ox
 • C.Khi và $n \neq \pm 3$ thì phương trình đã cho là phương trình của đường thẳng song song trục Ox
 • D.Khi và $n=\pm 2$ thì phương trình đã cho là phương trình của đường thẳng song song trục Ox
 • E.Tất cả các câu trên đều sai

Câu 8: là đường thẳng trùng với trục tung khi

 • A. và $m=\pm \frac{2}{3}$
 • B. n = 3 và m = 1
 • C. và $m \neq \pm \frac{2}{3}$
 • D. và $m \neq 1$
 • E. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 9: Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng và $d_{2}=-x-1$ là:

 • A.(-2;-3)
 • B.(1;-3)
 • C.(2,-2)
 • D.(-2;-6)
 • E.(2;-3)

Câu 10: Cho đường thẳng d: y=3x-4. Câu nào sau đây là sai?

 • A. d song song với đường thẳng y=3x+1
 • B. d vuông góc với đường thẳng
 • C.d cắt đường thẳng y = 2x-5
 • D.Phần của d phía trên Ox hợp với tia Ox một góc 60

Câu 11: Cho đường thẳng . Câu nào sau đây là đúng?

 • A.d đi qua điểm (6;1)
 • B.d cắt trục hoành tại điểm (2;0)
 • C.d cắt trục tại điểm (0;4)
 • D.Có hai câu đúng trong ba câu A,B,C

Câu 12: Cho đường thẳng . d cắt Ox tại A và Oy tại B. Diện tích tam giác OAB là:

 • A.25
 • B.
 • C.
 • D.Một đáp án khác

Câu 13: Cho đường thẳng d: y=2x-6, d cắt Ox tại A, Oy tại B. Độ dài đoạn Ab gần nhất với số nào dưới đây?

 • A.6,5
 • B.6,6
 • C.6,7
 • D.6,8

Câu 14: Hai đường thẳng và $y=3x-1$ song song với nhau khi m bằng:

 • A.2
 • B.-2
 • C.-4
 • D.4

Câu 15: Hai đường thẳng và $y=3x-1$ cắt nhau khi m bằng:

 • A.-4
 • B.
 • C.4
 • D.

Câu 16: Trong hệ tọa độ vuông góc Oxy cho hai điểm A(-1;5),B(5;1). Tam giác AOB là:

 • A.Tam giác vuông
 • B.Tam giác cân
 • C.Tam giác vuông cân
 • D.Tam giác đều
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau sgk Toán lớp 9 tập 1 Trang 52 55


 • 29 lượt xem