Trắc nghiệm Hình học 9 chương 3: Góc với đường tròn (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Trắc nghiệm Hình học 9 chương 3: Góc với đường tròn (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn. Kéo dài AB về phía B mội đoạn BE.Biết góc BAD =92.Số đo góc EBC là:

 • A.66
 • B.68
 • C.70
 • D.88
 • E.92

Câu 2: Xét các câu sau đây:

(1) Nếu qua bốn đỉnh của một tứ giác có một đường tròn thì tứ giác đó gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn.

(2) Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc dối diện nhau bằng 1 góc vuông thì tứ giác đó nội tiếp được một đường tròn

(3) Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện hua bằng 1 góc vuông thì tứ giác đó nội tiếp được một đường tròn

(4) Nếu hai điểm P,Q cùng nhìn đoạn thẳng MN dưới cùng một góc thì tứ giác MNPQ nội tiếp

Trong các câu trên:

 • A.Chỉ có 1 câu đúng
 • B.Chỉ có 2 câu đúng
 • C.Chỉ có 3 câu đúng
 • D.Không có câu nào sai
 • E.Tất cả bốn câu đều saii

Câu 3: Cho tam giác nhọn ABC.Đường tròn đường kính BC cắt AB và AC theo thứ tự tại D và E.Gọi H là giao điểm của BE và CD,Tia AH cắt BC tại F.Số tứ giác nội tiếp có trong hình vẽ là:

 • A.4
 • B.6
 • C.7
 • D.8

Câu 4: với giả thiết ở câu 3. Hãy xác định vị trí của điểm H trong Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.H là trọng tâm
 • B.H là trực tâm
 • C.H là tâm đường tròn nội tiếp
 • D.H là tâm đường tròn ngoại tiếp

Câu 5: với giả thiết cở câu 3.Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.AD.AB=AE.AC
 • C.A,B đúng
 • D.Chỉ có A đúng

Câu 6: Hình nào sau đây không nội tiếp đường tròn?

 • A. Hình vuông
 • B. Hình chữ nhật
 • C. Hình thoi
 • D. Hình thang cân

Câu 7: Cho có $\widehat{A}=60^{\circ}$ nội tiếp đường tròn (O).Gọi H và I theo thứ tự là trực tâm và tâm đường nào sau đây?

 • A.Đường thẳng song song với cạnh BC
 • B.Đường tròn tâm A bán kính AO
 • C.Đường tròn đường kính BC
 • D.Cung chứa góc vẽ trên cạnh BC

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường tròn tâm O.Gọi i là tâm đường tròn nội tiếp .Nếu cho BC cố định,A di động trên (O) thì khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.Khi A di động trên (O) thì I di động trên hai cung chứa góc vẽ trên BC
 • B.Khi A di động trên (O) thì Ai bao giờ cũng đi qua một điểm cố định trên (O)
 • C.A,B đều đúng
 • D.A đúng,B sai

Câu 9: Cho tam giác đều ABC nội tiếp trog đường tròn tâm O;M là một điểm trên cung nhỏ AC (M khác A và C). Số đo cung AMB là:

 • A.45
 • B.60
 • C.65
 • D.75
 • E.90

Câu 10: Cho đường tròn tam O.A,B,C là ba điểm nằm trên đường tròn.Gọi H là trực tâm của .AH cắt (O) tại E,kẻ đường kính AOF.Nếu số đo góc CAF bằng $\alpha$ thì số đo góc BCE là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 11: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC=2R và một điểm A trên nữa đường tròn ấy sao cho AB=R.M là một điểm trên cung nhỏ AC,BM cắt AC tại I.Tia AB cắt tia CM tại D.Số đo góc ADI là :

 • A.45
 • B.60
 • C.65
 • D.75
 • E.Một kết quả khác

Câu 12: Trên đường tròn (O) lấy ba cung liên tiếp AB=BC=CD sao cho số đo của chùng đều bằng .Gọi I là giao điểm của hai tia AB và DC,H là gia điểm của hai dây AC và BD.Khẳng định nào sau đây sai?

 • A.
 • B.
 • C. là tam giác cân
 • D.Chỉ có A sai

Câu 13: Với giả thiết ở bài 12.

 • A. là tam giác cân
 • B. là tam giác cân
 • C.IH là đường trung trực của dây BC
 • D.A,B,C đều đúng

Câu 14: Với giả thiết ở bài 12.Tứ giác ABCD là hình gì?

 • A.Hình thang
 • B.Hình thang cân
 • C.Hình thang vuông
 • D.A,B,C đều sai

Câu 15: Cho đường tròn (O;R) các đường kính AB và CD vuông góc với nhau.Gọi I là trung điểm của OB. Tia CI cắt đường tròn ở E.EA cắt CD ở K.Độ dài DK là:

 • A.
 • B.
 • C.R
 • D.

Câu 16: Các đường phân giác AD, CE của các góc ở đáy của tam giác cân ABC cắt nhau ở I.Tâm O đường tròn ngoại tiếp tam giác IDC ở trên AC.Số đo góc bằng:

 • A.41
 • B.43
 • C.45
 • D.60

Câu 17: Cho nữa đường tròn tâm O đường kính AB,C là điểm tùy ý trên nữa đường tròn.Tiếp tuyến của (O) tại A cắt tia BC tại D.Tia phân giác của góc BAC cắt dây BC tại M và cung BC tại N. là tam giác gì?

 • A.Tam giác vuông
 • B.Tam giác vuông cân
 • C.Tam giác cân
 • D.Tam giác đều

Câu 18: Với đề bài 4,gọi H là giao điểm của tia phân giác của góc ADM và dây AC.Xác định vị trí của H trong

 • A.H là trọng tâm
 • B.H là trực tâm
 • C.H là tâm đường tròn nội tiếp
 • D.H là tâm đường tròn ngoại tiếp

Câu 19: Các đường phân giác AD, CE của các góc ở đáy của tam giác cân ABC cắt nhau ở I.Tâm O đường tròn ngoại tiếp tam giác IDC ở trên AC.Số đo góc bằng:

 • A.41
 • B.43
 • C.45
 • D.60

Câu 20: Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn. Kéo dài AB về phía B mội đoạn BE.Biết góc BAD =92.Số đo góc EBC là:

 • A.66
 • B.68
 • C.70
 • D.88
 • E.92
Xem đáp án
 • 163 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021