Trắc nghiệm Hình học 9 bài 2: Đường kính và dây của đường tròn

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Đường kính và dây của đường tròn Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho (O; 15cm) có dây AB = 24 cm thì khoảng cách từ tâm O đến dây AB là:

 • A. 12 cm
 • B. 9 cm
 • C. 8 cm
 • D. 6 cm

Câu 2: Cho đường tròn (O; 25). Khi đó dây lớn nhất của đường tròn (O; 25) có độ dài là:

 • A. 12,5
 • B. 25
 • C. 50
 • D. 20

Câu 3: Tim đọa văn có nội dung sai trong các đoạn văn sau:

 • A.Một đường tròn tâm O bán kính R(R>0) là tập hợp tất cả các điểm cách O cho trước một khoảng cách R không đổi.
 • B.Cho hai điểm A,B phân biệt của đường tròn. Phần đường tròn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ AB được gọi là một cung tròn.A,B được gọi là hai đầu mút của cung và ta có hai cung như thế.Đoạn AB được gọi là dây cung.
 • C.Khi AB đi qua O, cung AB được gọi là đường kính.
 • D.Khi dây AB là đường kính của đường tròn tâm O bán kính R,ta có AB=AO+OB=2R.
 • E.Khi dây AB không là đường kính của đường tròn tâm O bán kính R ta có AB<2R

Câu 4: Tìm câu sai trong các câu sau:

 • A.Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.
 • B.Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn
 • C.Đường kính vuông góc với dây cung thì chia dây cung đó thành hai phần bằng nhau.
 • D.Đường kính đi qua trung điểm của một dây cung không đi qua tâm thì vuông góc với dây cung ấy.
 • E.Trong các câu trên, có ít nhất một câu sai

Câu 5: Tìm đoạn văn có nội dung sai trong đoạn văn sau:

 • A.Trong một đường tròn, hai dây cung bằng nhau khi và chỉ khi chúng cách đều tâm
 • B.Trong hai dây cung không bằng nhau của một đường tròn, dây cung này lớn hơn khi và chỉ khi nó gần tâm hơn dây cung kia
 • C.Cho hai đường tròn có tâm O và O'.Xét hai dây cung AB và A'B' khi và chỉ khi khoảng cách O từ Ab bằng khoảng các từ O' đến A'B'.
 • D.Cho đường tròn tâm O và một điểm M nằm bên trong đường tròn này. Trong các dây đi qua M,ta có: dây dài nhất chính là đường kính đi qua M,dây ngắn nhất là dây đi qua M và vuông góc với OM.

Câu 6: Trên một đường tròn tâm O, người ta lấy thoe thứ tự bốn điểm A,B,C,D. Khi đó:

 • A.Khoảng cách từ O đến AC và BD luôn bằng nhau
 • B.Khoảng cách từ O đến AC và BD bằng nhau khi AB=CD
 • C.Khoảng cách từ O đến AC luôn lướn hơn khoảng cách từ O đến BD
 • D.Khoảng cách từ O đến BD luôn lớn hơn khoảng cách từ O đến AC
 • E.Tất cả các câu trên đều sai

Câu 7: Cho đường tròn có bán kính la 12,một dây cung vuông góc với một bán kính tại trung điểm của bán kính ấy có độ dài là:

 • A.
 • B.27
 • C.
 • D.
 • E.Một đáp số khác

Câu 8: Cho P là một điểm bên trong đường tròn (K), P khác với tâm K.Một dây cung MN di đông quay quanh P

 • A.Quỹ tích các trung điểm của dây cung MN là một đường tròn, ngoại trừ một điểm
 • B.Quỹ tích các trung điểm của dây cung MN là một đường tròn, nếu khoảng cách từ P đến tâm đường tròn (K) nhỏ hơn nửa bán kính của đường tròn (K); Ngược lại, quỹ tích sẽ là một cung nhỏ hơn 360.
 • C.Quỹ tích các trung điểm của dây cung MN là nửa đường tròn, ngoại trừ một điểm
 • D.Quỹ tích các trung điểm của dây cung MN là nửa đường tròn
 • E.Quỹ tích các trung điểm của dây cung MN là một đường tròn

Câu 9: Cho đường tròn tâm O, bán kính R và một điểm P cố định nằm ngoài đường tròn.Qua P, một đường thẳng di động , cắt đường tròn này tại A và B

 • A.Quỹ tích trung điểm M của AB là đường tròn đường kính PO
 • B.Quỹ tích trung điểm M của AB là đường tròn tâm O,bán kính PO
 • C.Quỹ tích trung điểm M của AB là đường tròn tâm P,bán kính PM
 • D.Quỹ tích trung điểm M của AB là đường trung trục của đoạn thẳng AB
 • E.Tất cả các câu trên đều sai

Câu 10: Khẳng định nào sau đây là sai?

 • A.Trong các dây của một đường tròn , dây lớn nhất là đường kính
 • B.Trong một đường tròn , đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy .
 • C.Trong một đường tròn , đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy.
 • D.Tất cả các câu trên đều đúng.
 • E.Có ít nhất một câu sai.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Đường kính và dây của đường tròn sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 102 104


 • 96 lượt xem