Trắc nghiệm Hình học 9 Giải Bài 1: Hình trụ Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 1: Hình trụ Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Với hình trụ đã cho. Diện tích xung quanh của hình trụ bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Một hình trụ có bán kính đáy là 9cm và thể tích bằng .Khi đó,chiều cao của hình trụ bằng:

 • A.8cm
 • B.9cm
 • C.10cm
 • D.14cm

Câu 3: Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy.Diện tích xung quanh của hình trụ là .Khẳng định nao sau đây đúng?

 • A.Diện tích đáy hình trụ là
 • B.Diện tích toàn phần hình trụ là:
 • C.Thể tích hình trụ là
 • D.A,B,C đều sai

Câu 4: Cho hình chữ nhật ABCD (AB=2a,BC=a).Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được hình trụ có thể tích quay quanh BC thì được hình trụ có thể tích $V_{2}$.Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Một bể nước có chiều cao 1,5m.Một vòi nước chảy vào bể với vận tốc 5880 lít/ giờ.Sau 10 phút,mực nước trong bể cao 1,2m.thể tích của bể nước bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Cho hình chữ nhật ABCD( AB=2a; BC=a). Quay hình chữ nhật đó xung quanh BC thì được hình trụ có thể tích V1; quay quanh AB thì được hình hình trụ có thể tích V2. Khi đó ta có:

 • A. V1 = V2
 • B. V1 = 2V2
 • C. V2 = 2V1
 • D. V1 = 4V2

Câu 7: Hình chữ nhật ABCD, AB=10cm, AD=12cm, quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB, thể tích hình sinh ra là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Một hình trụ có thể tích là 785cm3 và có chiều cao là 10cm, thì bán kính đáy của hình trụ là:

 • A. 10cm
 • B. 5cm
 • C. 20cm
 • D. 15cm

Câu 9: Một hình trụ có thể tích và có chiều cao là 5cm thì diện tích xung quanh của hình trụ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Cho hình chữ nhật MNPQ có MN=4cm, MQ=3cm. Khi quay hình chữ nhật đã cho một vòng quanh cạnh MN ta được một hình trụ có thể tích bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Cho hình chữ nhật có chiều dài là 3m, chiều rộng là 2m. Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ, khi đó diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Một hình trụ có diện tích đáy và diện tích xung quanh đều bằng . Khi đó chiều cao của hình trụ là:

 • A. 3,14 m
 • B. 31,4m
 • C. 5,08m
 • D. 10m

Câu 13: Cho hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm. Quay quanh hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ đó là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Hình trụ có chiều cao h=8(cm) và bán kính đáy là 3cm thì diện tích xung quanh là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Một hình chữ nhật MNPQ có MN=16cm,NP=12cm.Cho hình chữ nhật này quay quanh cạnh MN.Khi đó, hình được sinh ra là một hình trụ có diện tích toàn phần bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.Một kết quả khác

Câu 16: Cho hình trụ có độ dài đường kính đáy là 12cm và chiều cao bằng 20cm. Lấy .Diện tích toàn phần của hình trụ gần bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 17: Một hình chữ nhật ABCD có AB=10cm,AD=2cm.Cho hình chữ nhật này quay quanh cạnh AD.Khi đó,hình được sinh ra là một hình trụ có thể tích bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.Một kết quả khác

Câu 18: Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng , chiều cao bằng bán kính đường tròn đáy. Khi đó, thể tích của nó gần bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.Một kết quả khác

Câu 19: Cho ABB'A'. là một thiết diện qua trục của hình trụ như hình bên.Biết diện tích thiết diện là 36 (đơn vị diện tích),chu vi thiết diện là 26.Khi đó, độ dài AB là:

 • A.6
 • B.4
 • C.2
 • D.9
 • E.12

Câu 20: Diện tích xung quanh của một hình trụ là . Biết chiều cao của hình trụ này là h=12.Hãy tìm bán kính đường tròn đáy.

 • A.3
 • B.2,5
 • C.4
 • D.5
 • E.4,8
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 1: Hình trụ Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ sgk Toán 9 tập 2 Trang 107 113


 • 63 lượt xem