Trắc nghiệm Đại số 9 chương 4: Hàm số y= ax2 (a#0) - Phương trình bậc hai một ẩn (2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm đại số 9 chương 4: Hàm số y= ax2 (a#0) - Phương trình bậc hai một ẩn (2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai?

 • A.Hàm số đã cho xác định với mọi x thuộc R
 • B.Hàm số đã cho có giá trị nhỏ nhất y=0 khi x=0
 • C.Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất y=0 khi x=0
 • D.Nếu y=-1 thì

Câu 2: Xác định m để hàm số đồng biến khi x<0 .khẳng định nào sau đây là đúng>

 • A.m<6
 • B.m>5
 • C.m<4
 • D.m>3

Câu 3: Xác định m để hàm số nghịch biến khi x

 • A.m=2
 • B.m=-2
 • C.m= 2
 • D.m<-2 hoặc m >2

Câu 4: Cho hàm số . Nếu f(m+1)=12 thì giá trị của m là;

 • A.-1 hoặc -2
 • B.-2 hoặc -3
 • C.1 hoặc -3
 • D.0 hoặc -1

Câu 5: Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.Phương trình có nghiệm x=3
 • B.Phương trình có nghiệm là x=5
 • C.Phương trình có nghiệm là $x=\pm 2$
 • D.A,B,C đều sai

Câu 6:Khẳng định nào sau đây sai?

 • A.Nghiệm của phương trình là $x_{1}=0;x_{2}=-5$
 • B.Nghiệm của phương trình là $x_{1}=0;x_{2}=-\frac{1}{6}$
 • C.Nghiệm của phương trình là $x_{1}=0;x_{2}=-\sqrt{3}$
 • D.Nghiệm của phương trình là $x_{1}=0;x_{2}=\sqrt{3}+\sqrt{2}$

Câu 7: nếu phương trình có hai nghiệm 1 và -1 thì a+b bằng:

 • A.-1
 • B.0
 • C.1
 • D.2

Câu 8: Nếu , thì $\frac{1}{x^{2}-x+1}$ bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một số khác

Câu 9: Cho hai phương trình sau đây:

(1)

(2)

 • A.Phương trình (1) có nghiệm kép,phương trình (2) vô nghiệm
 • B.Phương trình (1) có nghiệm kép,phương trình (2) có hai nghiệm là $\frac{-2\pm\sqrt{66}}{2}
 • C.Phương trình (2) có hai nghiệm là $\frac{-2\pm\sqrt{66}}{2}, phương trình (1) có hai nghiệm là 2 và 4
 • D.Cả hai phương trình đều có nghiệm kép
 • E.Tất cả các câu trên đều sai

Câu 10: Giải phương trình

 • A.Một nghiệm là số vô tỉ, nghiệm kia là số nguyên
 • B.Cả hai nghiệm đều là số hữu tỉ
 • C.Một nghiệm bằng ,nghiệm kia là số nguyên
 • D.Một nghiệm là số hữu tỉ,nghiệm kia là số vô tỉ
 • E.Tất cả các câu trên đều sai

Câu 11: Cho phương trình m \neq 2$).Khẳng định nào sau đây sai?

 • A.
 • B.Nếu thì phương trình vô nghiệm
 • C.Nếu thì phương trình có hai nghiệm phân biệt
 • D.Nếu thì phương trình có nghiệm kép là $x_{1}=x_{2}=-\frac{1}{2}$

Câu 12: Cho phương trình

Bạn Hòa đã giải phương trình trên như sau:

Bước 1:
Bước 2: $\sqrt{\Delta}=\sqrt{(1-2\sqrt{2})^{2}}=1-2\sqrt{2}

Bước 3: Phương trình có hai nghiệm:

Theo em, bạn Hòa giải đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?

 • A. Đúng
 • B.Sai từ bước 1
 • C.Sai từ bước 2
 • D.Sai từ bước 3

Câu 13: Để phương trình có một nghiệm bằng-1 thì giá trị của k bằng:

 • A.0
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Tìm hai số u và v, biết u+v=45 và u.v=500

 • A.u=19,v=26 hoặc u=26; v=19
 • B.u=20;v=25 hoặc u=25;v=20
 • C.u=28,v=17 hoặc u=17;v=28
 • D.A,B,C đều sai

Câu 15: Nghiệm của phương trình: là:

 • A.Vô nghiệm
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Nghiệm của phương trình là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Vô nghiệm

Câu 17: Cho phương trình $4x^{2}-19x+11=0 (*). Không giải phương trình. Hãy cho biết khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.Phương trình có hai nghiệm dương
 • B.Phương trình có hai nghiệm âm
 • C.Phương trình có một nghiệm dương
 • D.Phương trình có hai nghiệm bằng nhau

Câu 18: Giải phương trình bằng cách đưa về phương tình tích, ta được số nghiệm số là:

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.3
 • E.4

Câu 19: Người ta muốn trồng thành hàng ngang và hàng dọc 324 cây đào trong một khu vườn hình chữ nhật ABCD có chiều dài 140cm và chiều rộng 32m.Các hàng cách đều nhau( ngang cũng như dọc).Về hàng ngang: hàng đầu ở cạnh AB và hàng cuối ở trên cạnh CD.Về hàng dọc: hàng đầu ở trên AD và hàng cuối ở trên BC.Khoảng cách giữa hai hàng liên tiếp bằng:

 • A.3m
 • B.4m
 • C.5m
 • D.6m

Câu 20: Một ô tô đi từ Tp.Hồ Chí Mình đến Biên Hòa cách nhau 30km.ô tô đi được 12km thì có một người từ Biên Hoa đi xe đạp về Tp Hồ Chí Minh.Ô tô đến Biên Hoàn nghỉ 18 phút rồi trở về Tp.Hồ Chí Minh với vận tốc bằng lần đi và về được nửa giwof thì xe đạp mới đến. Tính vận tốc của ô tô đi nhanh hơn xe đạp mỗi giờ 25km.Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.36km/h
 • B.38km/h
 • C.40km/h
 • D.44km/h
Xem đáp án
 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021