Trắc nghiệm hình học 9 bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho đường tròn (O;8cm) và dây AB căng cung có số đo $(\pi=3,14)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.Chu vi của đường tròn (O) là 56,24cm
 • B.Diện tích hình tròn (O) là
 • C.Độ dài cung nhỏ AB là 18,75cm
 • D.A,B,C đều sai

Câu 2: Với giả thiết của câu 1. Diện tích hình quạt AOB bằng: (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị, )

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Với giả thiết ở câu 1. Diện tích hình viên phân giới hạn bởi hình quạt tròn AOB và dây AB bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Cho hai đường tròn đồng tâm (O;8cm) và (O;5cm).Hai bán kính OM,ON của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ tại E và F.Cho biết góc .Diện tích hình vành khăn bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Với giả thiết ở câu trên. Tính diện tích hình giới hạn bởi hai cung nhỏ EF và MN

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một kết quả khác

Câu 6: Cho đường tròn (O;R) vẽ hai bán kính OA và OB vuông góc với nhau, tiếp tuyến của (O) tại A và B cắt nhau tại T.Tính theo R diện tích hình giới hạn bởi hai tiếp tuyến TA,TB và cung nhỏ AB.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.A,B,C đều sai

Câu 7: Cho hai đường tròn (O;6cm) và (O';2cm) tiếp xúc ngoài tại A,BC là tiếp tuyến chung ngoài,$B \in (O), C \in (O').Tính số đo của các góc AOB và AO'C. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một kết quả khác

Câu 8: Với giả thiết ở bài 7.Tính tỉ số diện tích của hai hình quạt tròn AO'C và AOB.Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9:Với giả thiết của câu 7.Tính diện tích hình có gạch sọc.Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Cho lục giác đều nội tiếp đường tròn tâm O,bán kính R.Kẻ các đường chéo nối các đỉnh cách nhau một đỉnh.Diện tích của lục giác có đỉnh là giao điểm của các đường chéo đó là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn sgk Toán 9 tập 2 Trang 97 100


 • 29 lượt xem