Trắc nghiệm Hình học 9 bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho (O; 6cm) và đường thẳng a. Gọi d là khoảng cách từ tâm O đến a. Điều kiện để a cắt (O) là:

 • A. Khoảng cách d < 6cm
 • B. Khoảng cách d = 6 cm
 • C. Khoảng cách d ≤ 6cm
 • D. Khoảng cách d > 6 cm

Câu 2: Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. M là một điểm nằm giữa A và B. Qua M vẽ dây CD vuông góc với AB.Biết AM = 4, R = 6,5. Giá trị diện tích tam giác BCD là bao nhiêu?

 • A. 50
 • B. 52
 • C. 54
 • D. 56

Câu 3: Cho đường thẳng d. Tâm các đường tròn có bán kính là 2 và tiếp xúc với d nằm trên đường nào

 • A. Một đường thẳng song song với d và cách d một khoảng là 1
 • B. Một đường thẳng song song với d và cách d một khoảng là 2
 • C. Hai đường thẳng song song với d và cách d một khoảng là 4
 • D. Hai đường thẳng song song với d và cách d một khoảng là 2

Câu 4: Cho (O; 5cm) và đường thẳng d. Gọi OH là khoảng cách từ tâm O đến a. Điều kiện để a và O có 2 điểm chung là:

 • A. Khoảng cách OH ≤ 5 cm
 • B. Khoảng cách OH = 5 cm
 • C. Khoảng cách OH > 5 cm
 • D. Khoảng cách OH < 5 cm

Câu 5: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = 12 cm; AC = 16 cm; BC = 20 cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:

 • A. 6 cm
 • B. 8 cm
 • C. 10 cm
 • D. 12 cm

Câu 6: Cho (O, 15 cm), dây AB cách tâm 9 cm thì độ dài dây AB là:

 • A. 12 cm
 • B. 16 cm
 • C. 20 cm
 • D. 24 cm

Câu 7: Cho đường tròn tâm O bán kính 15, dây BC=24,H là trung điểm BC. Độ dài OH là:

 • A.7
 • B.8
 • C.9
 • D.10

Câu 8: Cho đường tròn (O;R), dây BC<2R.Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở A;H là trung điểm của BC;AB cắt CO tại M,AC cắt BO tại N.Câu nào sau đây đúng?

 • A.O,H,A thẳng hàng
 • B.HB.HC=HO.HA
 • C.BCNM là hình thang cân
 • D.Cả A,B,C đều đúng.

Câu 9: Cho đường tròn (O;2) qua điểm A ở bên ngoài đường tròn vẽ cát tuyết cắt đường tròn tại B và C, vẽ đường kính CD biết AB=BC. Độ dài AD là:

 • A.2
 • B.3
 • C.4
 • D.Một đáp số khác

Câu 10: Cho hình vuông ABCD, trên đường chéo BC lấy BI=BA(I nằm ở giữa B và D).Qua I kẻ đường vuông góc với BD cắt AD ở E biết EI=d.Độ dài cạnh hình vuông là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Cho tam giác ABC cân tại A. Các đường cao AD và BE cắt nhau ở H.Đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác AHE cắt AB ở F.Câu nào sau đây sai?

 • A.
 • B.DE là tiếp tuyến của (O)
 • C.DF=DE
 • D.

Câu 12: Với giả thiết câu trên, cho biết DH=2,HA=6.Độ dài DE là:

 • A.2
 • B.4
 • C.6
 • D.Một đáp số khác
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn sgk Toán hình 9 tập 1 Trang 107 110


 • 20 lượt xem