Trắc nghiệm đại số 9 bài 1: Căn bậc hai

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm đại số 9 bài 1: Căn bậc hai. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Căn bậc hai số học của 9 là ?

 • A. 3
 • B. -3
 • C. ±3
 • D. 81

Câu 2: Phương trình vô nghiệm khi ?

 • A. a = 0
 • B. a > 0
 • C. a < 0
 • D. a ≠ 0

Câu 3: Biểu thức có nghĩa khi ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Biểu thức có nghĩa khi ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: So sánh 9 với , ta được kết luận đúng nào ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Không so sánh được

Câu 6: Căn bậc hai của một số a không âm là một số x sao cho

 • A.
 • B.
 • C.x-a=0
 • D.x=2a
 • E.Các câu trên đều sai

Câu 7:Cho số . Câu sào sau đây là câu sai?

 • A. là căn bậc hai số học của số không âm a
 • B.Số a có căn bậc hai là và $-\sqrt{a}
 • C.Một trong hai câu A và B là câu sai
 • D. Có ít nhất một trong hai câu A và B là câu đúng.

Câu 8: Trong các số sau đây thì số nào là căn bậc hai số học của 9:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Cả bốn số

Câu 9: Các đẳng thức nào sau đây đúng:

(I):

(II):

(III) bằng 4 hoặc -4

 • A.Chỉ (I)
 • B.Chỉ (II)
 • C.Chỉ (III)
 • D.Cả (I) và (II)

Câu 10: Câu nào sau đây đúng nhất?

Căn bậc hai số học của 16 bằng:

 • A.4
 • B.-4
 • C.4 hoặc -4
 • D.4 và -4

Câu 11: Với giá trị nào của x thì

 • A.
 • B.
 • C. hoặc $x=1$
 • D.Một giá trị khác.

Câu 12: Trong các số sau:

(I):

(II):

(III):

(IV):

 • A.Chỉ (I)
 • B.Chỉ (II)
 • C.Chỉ (I) và (II)
 • D.Chỉ (III) và (IV)

Câu 13: Câu nào sai trong các câu sau:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14:Trong một căn thức:

 • A.Dưới một dấu căn có thể chứa số hoặc chỉ chứa chữ, không thể đồng thời chứa cả hai loại
 • B.Dưới một dấu căn chỉ có thể chứa các căn thức khác
 • C.Dưới một dấu căn chỉ có thể chứa một phân số
 • D.Cả ba câu trên đều sai
 • E.Dưới một dấu căn có thể chứa số, chứa chữ, hoặc có thể chứa cả những dấu căn khác, cùng với các phép tính số học.

Câu 15: Tính

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.2
 • E.Một kết quả khác
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Căn bậc hai sgk Toán đại 9 tập 1 Trang 4


 • 45 lượt xem