Trắc nghiệm Hình học 9 Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho đường tròn(O; R) và dây AB = R√3, Ax là tia tiếp tuyến tại A của đường tròn (O). Số đo của ∠xAB là:

 • A. 90
 • B. 120
 • C. 60
 • D. B và C đúng

Câu 2: Cho đường tròn (O; R) và điểm A bên ngoài đường tròn. Từ A vẽ tiếp tuyến AB( B là tiếp điểm) và cát tuyến AMN đến (O). Trong các kết luận sau , kết luận nào đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho đường tròn (O; 2cm). Từ điểm A sao cho OA=4cm. Vẽ tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn (O) (B, C là tiếp điểm). Chu vi tam giác ABC là:

 • A. 6√3
 • B. 5√3
 • C. 4√3
 • D. 2√3

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng:

 • A. Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.
 • B. Nếu một đường thẳng vuông góc với bán kính của một đường tròn thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.
 • C. Trong hai dây cung của một đường tròn, dây nhỏ hơn thì gần tâm hơn.
 • D. A, B, C đều đúng

Câu 5: Hai bán kính OA, OB của đường tròn (O) tạo thành góc AOB bằng 35. Số đo của góc tù tạo bởi hai tiếp tuyến tại A và B của (O) là:

 • A. 35
 • B. 55
 • C. 325
 • D. 145

Câu 6: Hai tiếp tuyến tại hai điểm A, B của đường tròn (O) cắt nhau tại M, tạo thành góc AMB bằng 50 .Số đo của góc ở tâm chắn cung AB là:

 • A. 50
 • B. 40
 • C. 130
 • D. 310

Câu 7: Từ một điểm A bên ngoài đường tròn (O) vẽ hai tia tiếp tuyến AM và AN tạo với nhau một góc > số đo cung lớn MN là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB.Trên tia đối của tia AB lấy một điểm M.Vẽ tiếp tuyến MC với nửa đường tròn.Biết MA=a,MC=2a.Độ dài AB là:

 • A.a
 • B.2a
 • C.3a
 • D.4a

Câu 9: Với giả thiết của câu trên.Gọi H là hình chiếu của C trên AB. Độ dài CH là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một đáp số khác

Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A có nội tiếp đường tròn (O), tiếp tuyến của (O) tại C cắt tiếp tuyến tại A ở D.Số đo góc $\widehat{ADC}$ bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính Ab,vẽ dây AM=R.Tiếp tuyến của (O) tại B và M cắt nhau ở P.Gọi I là giao điểm của OP và nửa đường tròn. Khẳng đinh nào sau đây sai?

 • A. là tam giác đều
 • B.I là tâm đường tròn qua bốn điểm B,P,M,O
 • C.MI//AB
 • D.A,B đúng, C sai

Câu 12: Với giả thiết ở bài 9.Hãy tính theo R diện tích tứ giác OMPB.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung sgk Toán 9 tập 2 Trang 77 80


 • 29 lượt xem