Trắc nghiệm Hình học 9: chương 4: Hình trụ- hình nón- hình cầu (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm chương 4:Hình trụ- hình nón- hình cầu . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Diện tích xung quanh của một hình trụ là . Biết chiều cao của hình trụ này là h=12.Hãy tìm bán kính đường tròn đáy.

 • A.3
 • B.2,5
 • C.4
 • D.5
 • E.4,8

Câu 2: Một hình nón có chiều cao 15dm, đường sinh 25dm. Khẳng định nào sau đây sai?

 • A.Bán kính đáy của hình nón: 20dm
 • B.Diện tích xung quanh hình nón:
 • C.Diện tích toàn phần hình nón:
 • D.Thể tích hình nón:

Câu 3: Một hình nón có đường sinh là 12cm, góc giữa đường sinh và đường kính đáy là . Thể tích của hình nón này bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một kết quả khác

Câu 4: Một khối gỗ dạng hình trụ có bán kính 2dm và chiều cao 6dm.Người ta đi khoét đi một phần có dạnh hình nón thì phần thể tích khối gỗ còn lại là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A.Gọi theo thứ tự là thể tích của những hình sinh ra khi quay tam giác ABC một vòng quanh các cạnh BC, AB và AC.Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Một hình nón có diện tích xung quanh bằng 20π (cm2) và bán kính đáy 4cm. Đường cao của hình nón là:

 • A. 5cm
 • B. 3cm
 • C. 4cm
 • D. 6cm

Câu 7: Hai hình trụ và hình nón có cùng bán kính đáy và đường cao. Gọi V1 là thể tích hình trụ, V2 là thể tích hình nón. Tỷ số V1/V2 là:

 • A. 1/3
 • B. 3
 • C. 2/3
 • D. 4/3

Câu 8: Cho hình chữ nhật MNPQ có MN=4cm, MQ=3cm. Khi quay hình chữ nhật đã cho một vòng quanh cạnh MN ta được một hình trụ có thể tích bằng:

 • A. 48
 • B. 36π
 • C. 24π
 • D. 72π

Câu 9: Cho hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm. Quay quanh hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ đó là:

 • A. 12π
 • B. 48π
 • C. 24π
 • D. 36π

Câu 10: Một hình trụ có thể tích là 785cm3 và có chiều cao là 10cm, thì bán kính đáy của hình trụ là:

 • A. 10cm
 • B. 5cm
 • C. 20cm
 • D. 15cm

Câu 11: Diện tích xung quanh của hình nón có chu vi đáy 40cm và độ dài 1 đường sinh 20cm là:

 • A. 400cm2
 • B. 4000cm2
 • C. 800cm2
 • D. 480cm2

Câu 12: Hình nón có chu vi đáy là 50,24 cm, chiều cao là 6cm. Độ dài 1 đường sinh là:

 • A. 9cm
 • B. 10cm
 • C. 10,5cm
 • D. 12cm

Câu 13: Cho tam giác MNP vuông tại M, MP=3cm, MN=4cm. Quay tam giác đó một vòng quanh cạnh MN được một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

 • A. 10π
 • B. 20π
 • C. 15π
 • D. 12π

Câu 14: Cho hai điểm A,B cố định, tập hợp các điểm M trong không gian sao cho góc AMB vuông là:

 • A.Đường thẳng
 • B.Đường tròn
 • C.Mặt phẳng
 • D.Mặt cầu

Câu 15: Cho một mặt cầu bán kính R và một hình trụ bán kính đáy là R và chiều cao là 2R.Gọi lần lượt là thể tích của hình cầu và hình trụ tương ứng. Câu nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Gọi lần lượt là diện tích một mặt cầu và diện tích của hình tròn xích đạo.Câu nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.\
 • C.
 • D.

Câu 17: Trong các mặt sau:

(1) Mặt cầu

(2) Mặt trụ

(3) Mặt nón

Mặt nào có thiết diện luôn là đường tròn?

 • A.Chỉ (1)
 • B.Chỉ (2)
 • C.(1) và (2)
 • D.Cả 3

Câu 18: Cho hình chữ nhật có chiều dài là 3m, chiều rộng là 2m. Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ, khi đó diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Một hình trụ có diện tích đáy và diện tích xung quanh đều bằng . Khi đó chiều cao của hình trụ là:

 • A. 3,14 m
 • B. 31,4m
 • C. 5,08m
 • D. 10m

Câu 20: Cho hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm. Quay quanh hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ đó là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án
 • 165 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021