Trắc nghiệm đại số 9 bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Bài 1: Phương trình đường thẳng (d) đi qua O (0; 0) và (d) hợp bởi tia Ox một góc 45 là:

 • A. y = -x
 • B. y = x
 • C.
 • D.

Bài 2: Phương trình đường thẳng (d) đi qua O(0; 0) có ( α là góc hợp bởi đường thẳng d với tia Ox ) là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Bài 3: Cho đường thẳng , đường thẳng (d) tạo với tia Ox một góc là:

 • A. 30
 • B. 60
 • C. 120
 • D. 150

Bài 4: Cho đường thẳng (d): y = 1/√3x. Chọn câu khẳng định đúng:

 • A. (d) đi qua điểm (1; -√3/3);
 • B. (d) không đi qua gốc tọa độ;
 • C. (d) tạo với tia Ox một góc 60;
 • D. Hệ số a = tgα = 1/√3(α là góc tạo bởi đường thẳng d với tia Ox).

Câu 5: Đường thẳng y = (4 – m)x + 3 tạo với trục Ox một góc nhọn khi:

 • A. m < - 4
 • B. m > - 4
 • C. m > 4
 • D. m < 4

Câu 6: Đường thẳng có phương trình ax+(2a+1)y+3=0 qua A(1;-1) có hệ số góc là:

 • A.4
 • B.
 • C.
 • D.Một số khác

Câu 7: Cho đường thẳng d: y=ax+1. Nếu d song song với đường phân giác thứ hai của góc hợp bởi các trục tọa độ thì hệ số góc a của d là:

 • A.1
 • B.-1
 • C.2
 • D.-2

Câu 8: Đường thẳng y=ax+b có hệ số góc bằng 3 qua điểm M(2;2) có tung độ gốc là:

 • A.-4
 • B.-3
 • C.3
 • D.4

Câu 9: Đường thẳng qua hai điểm A(-1;1) và B(2;4) có hệ số góc là:

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.Một đáp số khác

Câu 10: Đường thẳng đi qua hai điểm M(-2;4) và N(1;1) có tung độ gốc là:

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.Một đáp số khác

Câu 11: Hệ số về độ dốc của đường thẳng đi qua hai điểm A(1;3) và B(2;4) là:

 • A.-1
 • B.1
 • C.2
 • D.Một đáp số khác

Câu 12: Đường thẳng có hệ số góc -1 đi qua điểm M(-4;-4) có tung độ gốc là:

 • A.6
 • B.7
 • C.8
 • D.Một đáp số khác

Câu 13: Đường thẳng với hệ số góc 1 đi qua điểm M(-2;-1) có tung độ gốc là:

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Một đáp số khác
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b sgk Toán 9 tập 1 Trang 55 59


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021