Trắc nghiệm Hình học 9 Bài 3: Góc nội tiếp

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 3: Góc nội tiếp Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trên nửa đường tròn tâm O đường kính AB,lấy điểm M sao cho .Tính các góc của tam giác AMB.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một kết quả khác

Câu 2: Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O), vẽ dây AE vuông góc với BC tại H,gọi D là điểm đối tâm của A và M là điểm chính giữa cung nhỏ DE. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.ED//BC
 • B.
 • C.AM là tia phân giác của góc BAC
 • D.A,B,C đều đúng

Câu 3: Cho đường tròn (O;10cm) đường kính AB.Vẽ dây AM căng cung .Tiếp tuyến của (O) tại A cắt tia BM ở C.Tính chu vi của tam giác ABC ( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

 • A.62,89cm
 • B.65,18cm
 • C.70,95cm
 • D.72,89cm

Câu 4: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O).Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ AC.Vẽ dây AD vuông góc với AM tại H và cắt dây BC tại K.Tam giác ABK là tam giác gì?

 • A.Tam giác vuông
 • B.Tam giác đều
 • C.Tam giác cân
 • D.Tam giác vuông cân

Câu 5: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O;R) sao cho dây AB căng cung có số đo . Gọi D điểm chính giữa của cung nhỏ AB,vẽ đường tròn (D;R') với R'

 • A.
 • B.
 • C.

Câu 6:Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài A.Vẽ hai bán kính OM và O'N song song cùng chiều .Tam giác MAN là tam giác gì?

 • A.Tam giác cân
 • B.Tam giác đều
 • C.Tam giác vuông
 • D.Tam giác vuông cân

Câu 7: Cho tam giác ABC có , đường cao BH và đường trung tuyến AM.Vẽ đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác MCH. Tính số đo của cung nhỏ MC.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một kết quả khác

Câu 8: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn(O). Biết ∠BOD = 124 thì số đo ∠BAD là:

 • A. 56
 • B. 118
 • C. 124
 • D. 62

Câu 9: Cho đường tròn (O) và góc nội tiếp ∠BAD = 130. Số đo của góc ∠BOD là:

 • A. 130
 • B. 100
 • C. 260
 • D. 50

Câu 10: Tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn, biết ∠P = 3∠M. Số đo góc P và góc M là:

 • A. ∠M = 45o và ∠P = 135o
 • B. ∠M = 60o và ∠P = 120o
 • C. ∠M = 30o và ∠P = 90o
 • D. ∠M = 45o và ∠P = 90o

Câu 11: Trong hình vẽ bên có: Tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn tâm O, số đo góc BAC bằng 120. Khi đó số đo góc ACO bằng;

 • A. 120o
 • B. 60o
 • C. 45o
 • D. 30o

Câu 12: Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là:

 • A. Góc vuông
 • B. Góc nhọn
 • C. Góc tù
 • D. Góc bẹt

Câu 13: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O).Tia phân giác của góc A cắt đường tròn N.Câu nào sau đây sai?

 • A. cân
 • B.Ba điểm M,O,N thẳng hàng
 • C.Cả A,B đều đúng
 • D.MB=MO

Câu 14: Cho đường tròn (O) và hai dây AB,CD bằng nhau cắt nhau tại M ( điểm C nằm trên cung nhỏ AB, điểm B nằm trên cung nhỏ CD).Câu nào sau đây đúng?

 • A.cung AC = Cung DB
 • B.
 • C.ABCD là hình thang cân
 • D.Cả A,B,C đều đúng

Câu 15: Cho đường tròn (O) và hai dây MA và MB vuông góc với nhau,MA=12cm,MB=16cm.Bán kính đường tròn nội tiếp là:

 • A.2cm
 • B.4cm
 • C.6cm
 • D.8cm
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 3: Góc nội tiếp sgk Toán 9 tập 2 Trang 72 76


 • 240 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021