Trắc nghiệm đại số 9 bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Giá trị của x để biểu thức nhận giá trị nguyên?

 • A. {1; 2}
 • B. {0; 1}
 • C. {2; 4}
 • D. {0; 4}

Câu 2: Kết quả rút gọn của biểu thức $(với a, b > 0)$ là ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho , giá trị của biểu thức $A=\sqrt{15a^{2}-8a\sqrt{15}+16}$ là ?

 • A. 4.
 • B. .
 • C. 1.
 • D. .

Câu 4: Giá trị của biểu thức là?

 • A. .
 • B. .
 • C. .
 • D. .

Câu 5: Giá trị lớn nhất của biểu thức là ?

 • A. 2.
 • B. 1
 • C. .
 • D. 4.

Câu 6: Với giá trị nào của x,y ta có

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một đáp số khác.

Câu 7: Giá trị của biểu thức: là:

 • A.
 • B.2
 • C.1
 • D.4

Câu 8: Giá trị của biểu thức: là:

 • A.
 • B.3
 • C.2
 • D.

Câu 9: Với với $b>0$. Biểu thức $\frac{a-2\sqrt{a.b}}{\sqrt{a}}:\frac{\sqrt{a}}{a+2\sqrt{a.b}}$ bằng:

 • A.1
 • B.a-4b
 • C.
 • D.

Câu 10: Cho . Biểu thức $\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}+\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ bằng:

 • A.
 • B.
 • C.2
 • D.1

Câu 11: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

 • A.1
 • B.-1
 • C.0
 • D.Một số khác

Câu 12: Giá trị của biểu thức bằng:

 • A.1
 • B.
 • C.
 • D.2

Câu 13: Biết . Giá trị của x là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Cho và $y=\frac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}$. Giá trị x+y bằng:

 • A.7
 • B.8
 • C.4
 • D.

Câu 15: Cho biết . Giá trị của tích ab bằng

 • A.6
 • B.7
 • C.-6
 • D.-7
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương sgk Toán 9 tập 1 Trang 16 20


 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021