Trắc nghiệm Hình học 9 Bài Ôn tập chương 4 - hình trụ, hình nón, hình cầu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài Ôn tập chương 4 - hình trụ, hình nón, hình cầu Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho hình chữ nhật ABCD( AB=2a; BC=a). Quay hình chữ nhật đó xung quanh BC thì được hình trụ có thể tích V1; quay quanh AB thì được hình hình trụ có thể tích V2. Khi đó ta có:

 • A. V1 = V2
 • B. V1 = 2V2
 • C. V2 = 2V1
 • D. V1 = 4V2

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A biết AB=3cm, AC=2cm, người ta quay tam giác ABC quanh quanh cạnh AC được hình nón, khi đó thể tích hình nón bằng:

 • A. 6π
 • B. 12
 • C. 4π
 • D. 18

Câu 3: Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB=6(cm) cố định. Quay nửa hình tròn đó quanh AB thì được một hình cầu có thể tích bằng:

 • A. 288π
 • B. 9π
 • C. 27π
 • D. 36π

Câu 4: Hình chữ nhật ABCD, AB=10cm, AD=12cm, quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB, thể tích hình sinh ra là:

 • A. 300π
 • B. 1440π
 • C. 1200π
 • D. 600π

Câu 5: Hình nón có bán kính đáy 10cm, chiều cao 9cm thế tích của hình nón là:

 • A. 912
 • B. 942
 • C. 932
 • D. 952

Câu 6: Tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm, AC=8cm. Thể tích hình sinh ra khi quay tam giác ABC quay quanh AB là:

 • A. 24π
 • B. 32π
 • C. 96π
 • D. 128π

Câu 7: Một hình nón có diện tích xung quanh là 72π , bán kính đáy là 6cm. Độ dài đường sinh là:

 • A. 6cm
 • B. 8cm
 • C. 12cm
 • D. 13cm

Câu 8: Một khối cầu có thể tích là 113,04cm 3. Vậy diện tích mặt cầu là:

 • A. 200,96cm2
 • B. 226,08cm2
 • C. 150,72cm2
 • D. 113,04cm2

Câu 9: Một hình trụ có thể tích là 785cm3 và có chiều cao là 10cm, thì bán kính đáy của hình trụ là:

 • A. 10cm
 • B. 5cm
 • C. 20cm
 • D. 15cm

Câu 10: Diện tích xung quanh của hình nón có chu vi đáy 40cm và độ dài 1 đường sinh 20cm là:

 • A. 400cm2
 • B. 4000cm2
 • C. 800cm2
 • D. 480cm2

Câu 11: Hình nón có chu vi đáy là 50,24 cm, chiều cao là 6cm. Độ dài 1 đường sinh là:

 • A. 9cm
 • B. 10cm
 • C. 10,5cm
 • D. 12cm

Câu 12: Một hình nón có thể tích là 4πa3 (đvtt) và có chiều cao là 2a thì có đơn vị độ dài bán kính đáy là:

 • A. a
 • B. 3a
 • C. a√2
 • D. a√6

Câu 13: Một hình trụ có thể tích V = 125π cm3 và có chiều cao là 5cm thì diện tích xung quanh của hình trụ là:

 • A. 25π
 • B. 50π
 • C. 40π
 • D. 30π

Câu 14: Một hình nón có diện tích xung quanh bằng 20π (cm2) và bán kính đáy 4cm. Đường cao của hình nón là:

 • A. 5cm
 • B. 3cm
 • C. 4cm
 • D. 6cm

Câu 15: Hai hình trụ và hình nón có cùng bán kính đáy và đường cao. Gọi V1 là thể tích hình trụ, V2 là thể tích hình nón. Tỷ số V1/V2 là:

 • A. 1/3
 • B. 3
 • C. 2/3
 • D. 4/3

Câu 16: Cho hình chữ nhật MNPQ có MN=4cm, MQ=3cm. Khi quay hình chữ nhật đã cho một vòng quanh cạnh MN ta được một hình trụ có thể tích bằng:

 • A. 48
 • B. 36π
 • C. 24π
 • D. 72π

Câu 17: Một hình cầu có diện tích mặt cầu bằng 64π(cm2). Thể tích hình cầu đó bằng:

 • A. 32/3π
 • B. 256/3π
 • C. 64π
 • D. 256π

Câu 18: Cho hình chữ nhật có chiều dài là 3m, chiều rộng là 2m. Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ, khi đó diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng:

 • A. 6π
 • B. 8π
 • C. 12π
 • D. 18π

Câu 19: Một hình trụ có diện tích đáy và diện tích xung quanh đều bằng 324(m2). Khi đó chiều cao của hình trụ là:

 • A. 3,14 m
 • B. 31,4m
 • C. 5,08m
 • D. 10m

Câu 20: Cho hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm. Quay quanh hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ đó là:

 • A. 12π
 • B. 48π
 • C. 24π
 • D. 36π

Câu 21: Cho tam giác MNP vuông tại M, MP=3cm, MN=4cm. Quay tam giác đó một vòng quanh cạnh MN được một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

 • A. 10π
 • B. 20π
 • C. 15π
 • D. 12π

Câu 22: Hình trụ có chiều cao h=8(cm) và bán kính đáy là 3cm thì diện tích xung quanh là:

 • A. 16π
 • B. 24π
 • C. 32π
 • D. 48π
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài Ôn tập chương 4 - hình trụ, hình nón, hình cầu


 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021