Trắc nghiệm Đại số 9: Chương 2 Hàm số bậc nhất (1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm Chương 2 Hàm số bậc nhất. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hai đường thẳng và $y=3x-1$ song song với nhau khi m bằng:

 • A. 2
 • B. -2
 • C. -4
 • D. 4

Câu 2: Hai đường thẳng và $y=3x-1$ cắt nhau khi m bằng:

 • A. -4
 • B.
 • C. 4
 • D.

Câu 3: là đường thẳng trùng với trục tung khi

 • A. và $m=\pm \frac{2}{3}$
 • B. n = 3 và m = 1
 • C. và $m \neq \pm \frac{2}{3}$
 • D. và $m \neq 1$
 • E. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 4: Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng và $d_{2}=-x-1$ là:

 • A. (-2;-3)
 • B. (1;-3)
 • C. (2,-2)
 • D. (-2;-6)
 • E. (2;-3)

Câu 5: Cho điểm A(1;-2) và đường thẳng (d) có phương trình . Phương trình của đường thẳng (k) đi qua A và song song với (d) là

 • A. y = -4x-6
 • B. y = 2x-6
 • C. y = 4x-6
 • D. y = 4x-12
 • E. y = 4x-5

Câu 6: Cho hàm số . Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua A(1;4).

 • A. m = 0
 • B. m = 1
 • C. m = -1
 • D. m = 3
 • E. m > 5

Câu 7: Với mọi số thực x, gọi f(x) là giá trị nhỏ nhất trong các số 4x + 1, x + 2 và -2x + 4, thì giá trị lớn nhất của f(x) là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Nếu điểm và $(-1;y_{2})$ ở trên đường (D): y = ax+b và $y_{1}+y_{2}=4$ thì (D) bằng:

 • A. -2
 • B. 0
 • C. 2
 • D. 4

Câu 9: Mệnh đề nào dưới đây đúng với hàm số bậc nhất:

 • A. Xác định với
 • B. Đồng biến khi a > 0
 • C. Nghịch biến khi a < 0
 • D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 10: Cho hàm số . Xét các hệ thức:

 • A. Chỉ 1 và 2
 • B. Chỉ 1 và 3
 • C. Chỉ 2 và 3
 • D. Tất cả đều sai

Câu 11: Hai đường thẳng y = - x + và y = x + có vị trí tương đối là:

 • A. Song song
 • B. Cắt nhau tại một điểm có tung độ bằng
 • C. Trùng nhau
 • D. Cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng

Câu 12: Đồ thị hàm số y = -2007x + 2005 đi qua hai điểm:

 • A. (0;2005) và (1;4012)
 • B. (0;2005) và (-2007;0)
 • C. (0;2005) và (;0)
 • D. (0;2005) và (0;15)
 • E.(1;-2) và (;0)

Câu 13: Nếu , thì $f(x+1)-f(x)$ bằng:

 • A. -4
 • B. -2
 • C. 2
 • D. 4

Câu 14: Cho hàm số bậc nhất . Biết $f(2)=5$, vậy f(5) =

 • A. 2
 • B. 0
 • C. 32
 • D. Một đáp số khác

Câu 15: Cho hàm số . Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên R? Nghịch biến trên R?

 • A. Với thì hàm số đồng biến trên R; $m < 2$ thì hàm số nghịch biến trên R.
 • B. Với thì hàm số đồng biến trên R; m=2 thì hàm số nghịch biến trên R.
 • C. Với m = 2 thì hàm số đồng biến trên R; m < 2 thì hàm số nghịch biến trên R.
 • D. Với thì hàm số đồng biến trên R; m > 2 thì hàm số nghịch biến trên R.
 • C. Tất cả các câu trên đầu sai

Câu 16: hàm số nào dưới đây không là hàm số bậc nhất:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Tìm phát biểu sai:

 • A. là hàm số đồng biến khi: với mọi $x_{1},x_{2}$ thuộc miền xác định, nếu $x_{1}
 • B. là hàm số nghịch biến khi: với mọi $x_{1},x_{2}$ thuộc miền xác định, nếu $x_{1}y_{2}$
 • C. Nếu là hàm số đồng biến thì với mọi $x_{1},x_{2}$ thuộc miền xác định ,ta có $y_{1}
 • D. Nếu với mọi thuộc miền xác định, ta có $x_{1}y_{2}$, thì hàm số đã cho là hàm số nghịch biến.
 • E. Trong các phát biểu trên, chỉ có 3 phát biểu đúng.

Câu 18: Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức.

 • A. , trong đó, a,b là các số thực và $a \neq 0$.
 • B. , trong đó, a là số thực tùy ý.
 • C. , trong đó, a,b là các số thực dương
 • D. , trong đó, a,b là các số thực âm
 • E. , trong đó, a,b là các số thực và $a \neq 0$

Câu 19: Cho hàm số . Câu nào sau đây đúng?

 • A. Hàm số đồng biến khi x > 5
 • B. Hàm số nghịch biến khi x > 5
 • C. Hàm số đồng biến trên R
 • D. Hàm số nghịch biến trên R

Câu 20: Cho hàm số

Câu nào sau đây đúng?

 • A. Hàm số nghịch biến khi x > 2
 • B. Hàm số nghịch biến khi x < 2
 • C. Hàm số đồng biến trên R
 • D. Hàm số nghịch biến trên R
Xem đáp án
 • 74 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021