Trắc nghiệm đại số 9 bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 9 bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Kết quả của rút gọn biểu thức: là?

 • A. A = 1
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho biểu thức:

.

Tìm giá trị của x để .

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho biểu thức:

Nếu thì Max A bằng ?

 • A. 9
 • B. 3
 • C. 36
 • D. 18

Câu 4: Cho biểu thức:

Với giá trị nào của x thì

 • A.
 • B.
 • C..
 • D.

Câu 5: Giá trị x, y, z để thỏa mãn là ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Cho các biểu thức và $Q(x) = x + \sqrt{x} + 3$. Tìm số nguyên x0 sao cho $P(x_{0})$ và $Q(x_{0})$ là các số nguyên, đồng thời $P(x_{0})$ là ước của $Q(x_{0})$.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Cho biểu thức:

Tìm giá trị tự nhiên m để P là số tự nhiên ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho thỏa mãn $xy + yz + zx = 1$. Tính giá trị của biểu thức:

 • A. A = 1
 • B. A = 3
 • C. A = 2
 • D. A = 0

Câu 9: Tính: . Kết quả là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 10: Cho biểu thức: và $B=(\frac{1-a\sqrt{a}}{1-\sqrt{a}}+\sqrt{a})(\frac{1-\sqrt{a}}{1-a})^{2}$

Hãy chọn phát biểu đúng:

 • A.Ta luôn có A=5 và B=4
 • B.Ta luôn có A=0 và B=3
 • C.Ta luôn có A=5 và B=4
 • D.Với và $b>0$, ta có $A=\frac{a^{2}}{b}-1$ và $B=1$
 • E.Với và $b>0$, ta có $A=ab$ và $B=2$
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 27 30


 • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021