Trắc nghiệm đại số 9 bài 5: Công thức nghiệm thu gọn

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Công thức nghiệm thu gọn Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

* Dùng công thức nghiệm rút gọn để tìm tập nghiệm của các phương trình sau đây:

1.

2.
3.

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu 1,2,3

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Vô nghiệm

Câu 2: Tập nghiệm của phương trình là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Vô nghiệm

Câu 3: Tập nghiệm của phương trình là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Vô nghiệm

Câu 4: Giải phương trình với m là tham số và $m \neq 1$ ta được nghiệm của phương trình là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho phương trình m \neq 2$).Khẳng định nào sau đây sai?

 • A.
 • B.Nếu thì phương trình vô nghiệm
 • C.Nếu thì phương trình có hai nghiệm phân biệt
 • D.Nếu thì phương trình có nghiệm kép là $x_{1}=x_{2}=-\frac{1}{2}$

Câu 6: Cho phương trình

Bạn Hòa đã giải phương trình trên như sau:

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3: Phương trình có hai nghiệm:

Theo em, bạn Hòa giải đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?

 • A. Đúng
 • B.Sai từ bước 1
 • C.Sai từ bước 2
 • D.Sai từ bước 3

Câu 7: Cho phương trình

Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.Phương trình có hai nghiệm phân biệt
 • B.Phương trình có nghiệm kép
 • C.Phương trình vô nghiệm
 • D.A,B,C đều sai

Câu 8: Xét phương trình

(1)Phương trình trên có nghiệm kép khi và chỉ khi m=2

(2) Với mọi giá trị m,phương trình trên luôn có nghiệm

(3)Tồn tại một giá trị m để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt

Trong các câu trên:

 • A.Chỉ có (1) đúng
 • B.Chỉ có (2) đúng
 • C.Chỉ có (3) đúng
 • D.Không có câu nào đúng
 • E.Tất cả ba câu đều đúng

Câu 9: Tìm m để phương trình sau có hai nghiệm trái dấu:

 • A.m<2
 • B.m<3
 • C.m>2
 • D.m>3
 • E.m<4

Câu 10: Xét phương trình

(1) Phương trình trên có nghiệm khi và chỉ khi

(2) Phương trình trên có nghiệm khi và chỉ khi

(3)Phương trình trên có nghiệm kép khi và chỉ khi

Trong các câu trên:

 • A.Chỉ có (1) đúng
 • B.Chỉ có (2) đúng
 • C.Chỉ có (3) đúng
 • D.Không có câu nào đúng
 • E.Chỉ có câu (1) và (3) đúng

Câu 11: Cho phương trình , với m là tham số,x là ẩn số

(1) Phương trình có nghiệm với mọi giá trị của m

(2) Phương trình có nghiệm với mọi

(3) Phương trình có nghiệm kép với m =1

Trong các câu trên:

 • A.Chỉ có hai câu (1) và (2) đúng
 • B.Chỉ có câu (2) đúng
 • C.Chỉ có hai câu (2) và (3) đúng
 • D.Không có câu nào sai
 • E.Tất cả ba câu đều sai

Câu 12: Cho phương trình (m-1)x^{2}-2mx+m^{2}-1=0 ( với m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm -1

 • A.Không tìm được m
 • B.Chỉ có một giá trị của m thỏa mãn
 • C.Có hai giá trị của m thỏa mãn
 • D.Có 3 giá trị của m thỏa mãn
 • E.Có vô số giá trị của m thỏa mãn
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 5: Công thức nghiệm thu gọn sgk Toán đại 9 tập 2 Trang 47 50


 • 71 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021