Trắc nghiệm Hình học 9 Bài 2: Hình nón Hình nón cụt Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 2: Hình nón Hình nón cụt Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một hình nón có chiều cao 15dm, đường sinh 25dm. Khẳng định nào sau đây sai?

 • A.Bán kính đáy của hình nón: 20dm
 • B.Diện tích xung quanh hình nón:
 • C.Diện tích toàn phần hình nón:
 • D.Thể tích hình nón:

Câu 2: Một hình nón có đường sinh là 12cm, góc giữa đường sinh và đường kính đáy là . Thể tích của hình nón này bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một kết quả khác

Câu 3: Một khối gỗ dạng hình trụ có bán kính 2dm và chiều cao 6dm.Người ta đi khoét đi một phần có dạnh hình nón thì phần thể tích khối gỗ còn lại là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A.Gọi theo thứ tự là thể tích của những hình sinh ra khi quay tam giác ABC một vòng quanh các cạnh BC, AB và AC.Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Hình vẽ cho biết:

Hình nón có chiều cao h(cm) bán kish đường tròn đáy a(cm) và hình trụ có cùng chiều cao và bán kính đường tròn đáy của hình nón.Chứa đầy cát vào hình nón rồi đổ hết cát vào hình trụ thì độ cao của cát trong hình trụ sẽ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Một tam giác đều ABC có độ dài cạnh là 10cm ngoại tiếp một đường tròn (O).Cho hình quay một vòng quanh chiều cao AH của tam giác đều ta được một hình nón ngoại tiếp hình cầu.Thể tích của hình nón bên ngoài hình cầu bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Thể tích hình nón là và chiều cao của nó là 12cm.Bán kính thể tích đường tròn đáy là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 8: Thể tích của hình nón bằng .Chiều cao của hình nón laf9cm.Độ dài đường sinh bằng:

 • A.13,4cm
 • B.12,5cm
 • C.18,7cm
 • D.16,6cm
 • E.Một kết quả khác

Câu 9: Một hình nón có độ dài đường kính đáy 24dm,chiều cao 16dm.Diện tích xung quanh của hình nón là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 10: Thể tích một hình cầu là . Bán kính hình cầu là:

 • A.3,2cm
 • B.3,9cm
 • C.4,6cm
 • D.2,7cm

Câu 11: Một hình nón có chiều cao 12cm, đường sinh 13cm.Diện tích xung quanh của hình nón là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.Một kết quả khác

Câu 12: Diện tích xung quanh của một hình nón bằng , diện tích toàn phần của nó là $136 \pi$.Hãy tìm bán kính đường tròn đáy của hình nón này

 • A.7
 • B.11
 • C.6
 • D.9
 • E.12

Câu 13: Một hình nón có chiều cao 12cm, đường kính đáy là 18cm. Diện tích xung qunah của hình nón là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 14: Một hình nón có bán kính đáy bằng 2cm, đường sinh của nó có độ dài 6cm.Cắt dọc theo một đường sinh rồi trải phẳng ra.Ta được một hình qujat.Số đo cung của hình quạt này bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 15: Diện tích xung quanh của hình nón có chu vi đáy 40cm và độ dài 1 đường sinh 20cm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Hình nón có chu vi đáy là 50,24 cm, chiều cao là 6cm. Độ dài 1 đường sinh là:

 • A. 9cm
 • B. 10cm
 • C. 10,5cm
 • D. 12cm

Câu 17: Một hình nón có thể tích là (đvtt) và có chiều cao là 2a thì có đơn vị độ dài bán kính đáy là:

 • A. a
 • B. 3a
 • C.
 • D.

Câu 18: Một hình nón có diện tích xung quanh bằng và bán kính đáy 4cm. Đường cao của hình nón là:

 • A. 5cm
 • B. 3cm
 • C. 4cm
 • D. 6cm

Câu 19: Cho tam giác MNP vuông tại M, MP=3cm, MN=4cm. Quay tam giác đó một vòng quanh cạnh MN được một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Cho tam giác ABC vuông tại A biết AB=3cm, AC=2cm, người ta quay tam giác ABC quanh quanh cạnh AC được hình nón, khi đó thể tích hình nón bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 21: Hình nón có bán kính đáy 10cm, chiều cao 9cm thế tích của hình nón là:

 • A. 912
 • B. 942
 • C. 932
 • D. 952

Câu 22: Tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm, AC=8cm. Thể tích hình sinh ra khi quay tam giác ABC quay quanh AB là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 2: Hình nón Hình nón cụt Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt sgk Toán 9 tập 2 Trang 113 120


 • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021