Trắc nghiệm hình học 9 bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho một tam giác vuông có góc nhọn . Câu nào sau đây sai?

 • A.Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là cosin của góc , kí hiệu $cos\alpha$
 • B.Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là cosin của góc , kí hiệu $cos\alpha$
 • C.Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tang của góc , kí hiệu $tan\alpha$
 • B.Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là cotang của góc , kí hiệu $cot\alpha$
 • E.Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là cosin của góc , kí hiệu $sin\alpha$

Câu 2: Cho tam giác vuông tại C với các kí hiệu thông thường. Cho b = 6,4,c=7,8.Khi đó góc A bằng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 3: Trong tam giác vuông có góc nhọn , câu nào sau đây sai?

 • A.Mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hay nhân với cosin góc kề
 • B.Mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hay nhân với cô tang góc kề
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 4: Hãy biến đổi các tỉ số lượng giác sau đây thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E. Một kết quả khác

Câu 5: Cho , ta có:

 • A. và $tan \alpha =\frac{1}{3}$
 • B. và $tan \alpha =\frac{1}{3}$
 • C. và $tan \alpha =\frac{\sqrt{15}}{3}$
 • D. và $tan \alpha =\frac{1}{3}$
 • E.Tất cả các câu trên đều sai

Câu 6: Một cái thang dài 6m, được đặt tạo với mặt đất một góc 60. Vậy chân thang các tường bao nhiêu mét?

 • A.3
 • B.3,2
 • C.7,8
 • D.
 • E.

Câu 7: Cho tam giác vuông ABC (vuông tại A), biết góc B bằng 60 và AB = a(ABC được gọi là nửa tam giác đều). Khi đó:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 8: Cho tam giác MNP vuông tại P, trong đó MP=4,5,NP=6. Tính tỉ số lượng giác của góc N

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 9: Giả sử góc nhọn x có .Khi đó, $sinx$ bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 10:Giải tam giác vuông ABC, biết cạnh huyền BC bằng 7, góc nhọn

 • A.
 • B.AB=23,4
 • C.AC=11,5
 • D.,AB=5,663
 • E.Tất cả các câu trên đều sai

Câu 11: Cho tam giác ABC, biết góc ,$B=58^{\circ}$, cạnh a=72. Độ dài cạnh b là :

 • A.59
 • B.60
 • C.61
 • D.Một đáp số khác

Câu 12: Với giả thiết của câu trên , độ dài cạnh c là :

 • A.38
 • B.39
 • C.40
 • D.41

Câu 13: Cho tam giác ABC, biết góc A vuông, góc , cạnh b=20. Độ dài cạnh a là:

 • A.26
 • B.27
 • C.28
 • D.29

Câu 14: Với các giả thiết của câu trên, độ dài cạnh c là:

 • A.16
 • B.17
 • C.18
 • D.19

Câu 15: Hai cạnh của một tam giác là 8cm và 12cm, góc xen giữa hai cajnh ấy là .Diện tích của tam giác này là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một đáp số khác.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 71 77


 • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021